Sold 2 Photostock photos

Sold two photostock photos. Oil and Gas storage tanks. Photos taken in Paldiski, Estonia.

#1 Oil and gas storage tanks
Photo taken in July 2011. Location: Paldiski, Estonia.
www.dreamstime.com/stock-photo-oil-gas-storage-tanks-image20902750#res1356108

#2 Gas storage tanks
Photo taken in July 2011. Location: Paldiski, Estonia.
www.dreamstime.com/stock-photos-gas-storage-tanks-image20902833#res1356108

Portfolio has 140 photos / Sales: 114

Our Stock Image Portfolio